Međunarodni ženski seminar u sklopu projekta Žena ženi održan je u Daruvaru, u predivnom hotelu Termal, od 15. do 18. veljače 2024. godine. Seminaru su prisustvovale 43 osobe iz tri države bivše Jugoslavije. To su bile žene iz evangeličkih crkava iz Slovenije, Srbije i iz Hrvatske. Iz naše crkve tamo je bilo 11 žena iz šest crkvenih općina. Ovo je bio drugi seminar ovoga tipa i održan je uz financijsku potporu Evangeličke luteranske crkve Amerike.

 

Tema seminara bila je Uloga žene. Dr. Klara Kišgeci Dudaš pripremila je pet radionica na ovu temu i dala odgovarajući uvod za svaku od njih. Žene su bile podijeljene u pet grupa a Biblija se u grupama stalno koristila.

 

Na prvoj radionici razgovaralo se o Božjem planu za ženu. Na drugoj, trećoj i četvrtoj radionici prošlo se kroz osam važnih odluka za život žene (zamka mene – L 4,1-13, zamka novca – 1Kralj 3,5-15, zamka usta – 1Sam 25,10-35, zamka vremena – Mt 25,1-13, zamka moralnosti – Ef 5,1-21, zamka službe – L 10,38n, zamka misterije – Jona i zamka mističnosti, gdje smo govorili o sekularizmu, hedonizmu, pesimizmu i sl.). Peta radionica bila je zaključak svih prijašnjih.

Vjerujemo da su ove radionice ženama pružile ohrabrenje i dale inicijativu kako za njihove svakodnevne obaveze u obitelji, tako i za njihovu službu u lokalnim crkvenim općinama u radu sa ženama i pastoralu.

Ovaj seminar bio je blagoslovljen prisutnošću biskupa Dr. Jaroslava Javornika iz Srbije, biskupa Mag. Leona Novaka iz Slovenije i biskupa Mag. Branka Berića iz Hrvatske. Oni su sa ženama proveli jedan dan i poslužili su govorima o važnosti žena u službi crkve i crkvenih općina. Također su izrazili u ime svih crkava zahvalnost Evangeličkoj luteranskoj crkvi Amerike za veliku potporu bez koje ovaj seminar ne bi mogao biti.

Seminar je završio svečanim bogoslužjem sa Večerom Gospodnjom. Na bogoslužju su služile svećenice Simona Filip Prosič iz Slovenije, Anna Petrović iz Srbije i Davorka Horvat iz Hrvatske.

  Novi međunarodni seminar u sklopu projekta Žena ženi slijedi početkom 2025. godine.